Volvo C30: Elektroniczny układ klimatyzacji, ECC

Volvo C30 –> Klimatyzacja –> Elektroniczny układ klimatyzacji, ECC

Panel przycisków sterujących

Panel przycisków sterujących


 1. AUTO
 2. Dmuchawa
 3. Recyrkulacja/System oczyszczania powietrza
 4. Usuwanie szronu
 5. Dystrybucja powietrza
 6. AC ON/OFF - Włączanie/wyłączanie klimatyzacji
 7. Podgrzewanie lewego przedniego fotela
 8. Podgrzewanie prawego przedniego fotela
 9. Usuwanie szronu z tylnej szyby i lusterek bocznych
 10. Wybór temperatury

Funkcje

1. AUTO

Funkcja AUTO automatycznie
steruje klimatyzacją i utrzymuje wybraną temperaturę w kabinie. Funkcja AUTO steruje ogrzewaniem, klimatyzacją, prędkością dmuchawy, recyrkulacją i dystrybucją powietrza.

Po wybraniu trybu ręcznego dla jednej lub kilku funkcji, pozostałe funkcje będą sterowane automatycznie. Wybranie trybu AUTO spowoduje wyłączenie trybu ręcznego wszystkich funkcji. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat AUTO. KLIMAT..

2. Dmuchawa

Prędkość dmuchawy można
zwiększyć lub zmniejszyć pokrętłem. W trybie AUTO prędkość dmuchawy regulowana jest automatycznie.

Ustawiona wcześniej prędkość dmuchawy nie będzie brana pod uwagę.

UWAGA Gdy pokrętło zostanie obrócone w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i symbol dmuchawy na wyświetlaczu zgaśnie, dmuchawa i klimatyzacja są wyłączone.

Wyświetlacz pokazuje symbol dmuchawy i komunikat WYŁ..

3. Recyrkulacja

W celu odcięcia dopływu
powietrza o niepożądanym zapachu lub zanieczyszczonego spalinami itp., można włączyć recyrkulację powietrza w kabinie. Recyrkulacja powietrza w kabinie oznacza, że powietrze z zewnątrz nie jest doprowadzane do wnętrza samochodu. Jeżeli powietrze będzie recyrkulowane zbyt długo, istnieje niebezpieczeństwo zaparowania szyb.

Programator czasowy

Funkcja programatora czasowego (po wybraniu funkcji recyrkulacji) ogranicza niebezpieczeństwo zaparowania szyb i nadmiernego zużycia powietrza w kabinie. Włączanie/ wyłącznie tej funkcji, patrz.

UWAGA Jeżeli włączone jest usuwanie szronu (4), recyrkulacja jest zawsze wyłączana.

3. System oczyszczania powietrza (wyposażenie opcjonalne)*

Przycisk obsługujący
recyrkulację.

W skład tego systemu wchodzi czujnik oraz złożony filtr.

Filtr oddziela gazy i cząsteczki, redukując poziom zapachów i zanieczyszczenia powietrza w kabinie. Jeżeli czujnik wykryje zanieczyszczenie powietrza na zewnątrz samochodu, wloty powietrza zostaną zamknięte, a powietrze wewnątrz kabiny będzie recyrkulowane. Świecenie się zielonej diody kontrolnej w przycisku (A) sygnalizuje włączenie czujnika.

Aktywacja czujnika zanieczyszczeń powietrza:

 •  Nacisnąć przycisk AUTO (1), aby aktywować czujnik zanieczyszczeń powietrza (ustawienie normalne).

Lub:

 •  Wybrać jedną z trzech poniższych funkcji, naciskając ponownie przycisk recyrkulacji:
 •  Czujnik zanieczyszczenia powietrza aktywny - świeci dioda (A).
 •  Recyrkulacja wyłączona, chyba, że potrzebne jest wydajniejsze chłodzenie powietrza przy wysokiej temperaturze otoczenia - dioda nie świeci.
 •  Recyrkulacja włączona - świeci dioda (M).

O tym należy pamiętać:

 •  Czujnik zanieczyszczenia powietrza powinien być zawsze aktywny.
 •  W zimne dni możliwość włączenia recyrkulacji jest ograniczona, aby zapobiec parowaniu szyb.
 •  W celu usunięcia zaparowania z szyb można również włączyć funkcję usuwania szronu z szyb bocznych, przedniej i tylnej.

4. Usuwanie szronu

Funkcja ta szybko usunie
zaparowanie i lód z szyby przedniej i szyb bocznych.

Powietrze będzie nadmuchiwane na szyby z dużą prędkością.

Dioda kontrolna w przycisku świeci się, kiedy ta funkcja jest aktywna.

Włączenie tej funkcji uaktywnia również inne funkcje w celu maksymalnego osuszenia powietrza:

 •  klimatyzacja (AC) włącza się automatycznie (można ją wyłączyć przyciskiem AC (6))
 •  automatycznie wyłącza się recyrkulacja.

Po wyłączeniu funkcji usuwania szronu, układ klimatyzacji powróci do poprzednio wybranych ustawień.

5. Dystrybucja powietrza

Strumień powietrza można
skierować na szyby, szybę przednią lub podłogę. W celu zmiany ustawienia należy użyć przycisków dystrybucji powietrza.

Symbol na wyświetlaczu ponad panelem sterującym klimatyzacji i zaświecenie diody w przycisku wskazują, która funkcja została wybrana.

Patrz tabela na stronie 111.

6. AC - ON/OFF (wyłącznik klimatyzacji)

ON: Klimatyzacja jest włączona.


Sterowanie odbywa się automatycznie po wybraniu funkcji AUTO. W ten sposób powietrze dopływające do kabiny jest chłodzone i osuszane.

OFF: Wyłączona

Przy włączonej funkcji usuwania szronu automatycznie włącza się klimatyzacja (można ją wyłączyć przyciskiem AC).

UWAGA Sterowana czujnikiem wilgotności funkcja usuwania pary z szyb jest znaczenie mniej wydajna, jeżeli klimatyzacja jest wyłączona (OFF) oraz przy klimatyzacji pracującej z manualnymi ustawieniami dystrybucji powietrza i prędkości dmuchawy.

7 i 8. Podgrzewanie przednich foteli*

Włączanie podgrzewania
przedniego fotela: Intensywne podgrzewanie:

 •  Nacisnąć przycisk jeden raz - zaświecą się obie diody.

Średnie podgrzewanie:

 •  Nacisnąć przycisk dwa razy - zaświeci się jedna dioda.

Wyłączenie podgrzewania:

 •  Nacisnąć przycisk trzy razy - obie diody zgasną.

9. Usuwanie szronu z tylnej szyby i lusterek bocznych

Funkcja ogrzewania szybko
usunie zaparowanie i lód z szyby tylnej i lusterek bocznych.

Nacisnąć przycisk jeden raz w celu jednoczesnego podgrzania tylnej szyby i lusterek bocznych. Kiedy funkcja ta jest aktywna w przycisku świeci się jedna dioda.

Funkcja wyłączy się automatycznie lub można wyłączyć ją ręcznie. Wyłączanie następuje po jednym naciśnięciu przycisku. Funkcja zostanie wyłączona automatycznie po około 12 - 20 minutach pracy, zależnie od temperatury otoczenia.

Przy niskich temperaturach funkcja usuwania szronu* będzie działać nadal również po upływie 20 minut, aby zapobiec zaparowaniu i oszronieniu tylnej szyby i lusterek zewnętrznych.

Intensywność podgrzewania można dostosować do temperatury otoczenia. Tę funkcję trzeba wyłączyć ręcznie.

10. Wybór temperatury

Temperaturę po stronie kierowcy i po stronie pasażera można ustawić niezależnie.

W celu aktywacji jednej strony nacisnąć przycisk jeden raz.

W celu aktywacji drugiej strony nacisnąć przycisk ponownie. W celu aktywacji obu stron nacisnąć przycisk trzeci raz.

Aktywnajest wskazywana świecącą diodą w przycisku i na wyświetlaczu ponad panelem sterowania klimatyzacją.

Po uruchomieniu samochodu przywołane zostanie ostatnio wybranie ustawienie.

UWAGA Ogrzewania ani chłodzenia nie można przyspieszyć, wybierając temperaturę wyższą lub niższą od docelowej.

  Manualny układ klimatyzacji, AC

  Panel przycisków sterujących Dmuchawa Recyrkulacja Usuwanie szronu Dystrybucja powietrza AC ON/OFF - Włączanie/wyłączanie klimatyzac ...

  Dystrybucja powietrza

    Dystrybucja powietrza Użycie: Powietrze na szyby. Pewna ilość powietrza wypływa z nawiewów. Powietrze ...

  Zobacz tez:

  Zespół regulacji
  Zespół regulacji (patrz rysunek), obejmuje: elektrozawór wyłączania z filtrem siatkowym; regulator ciśnienia. Elektrozawór wyłączania otwiera się lub zamyka razem z elektrozaworem wylotu znajdującym się na zbiorniku. ...

  Sprawdzanie poziomu i uzupełnianie płynu w układzie hamulcowym i sprzęgłowym
  Płyn układu hamulcowego i sprzęgłowego znajduje się w jednym zbiorniku4. Poziom płynu powinien zawierać się pomiędzy znakami MIN i MAX. Poziom płynu należy regularnie kontrolować. Wymiana płynu zalecana jest co drugi rok lub ...

  Zegar
  Ustawianie godziny Na tablicy przyrządów W celu ustawienia trybu 12h/24h, patrz Formaty i jednostki na stronie 69. 1. Przycisk 1 w dźwigni kierunkowskazu naciskać w górę lub w dół, póki na wyświetlaczu nie pojawi się odpowiedni ...

  Categorie