Volvo C30: Funkcje programowe

Volvo C30 –> System audio-telefoniczny –> Funkcje radia –> Funkcje programowe

W trybie FM możliwe jest wyszukiwanie stacji nadających określone rodzaje programów. Po znalezieniu takiej stacji może następować przerwanie odtwarzania aktualnie wybranego źródła dźwięku (np. wstrzymanie odtwarzania płyty CD) i przełączenie na odbiór żądanego programu. Jeżeli odtwarzana jest np.

płyta CD, jej odtwarzanie zostanie wstrzymane.

Audycja przerywająca odbiór innego źródła będzie odtwarzana z ustawioną wcześniej głośnością, patrz. Odtwarzacz powróci do poprzedniego źródła dźwięku, kiedy ustawiony program nie będzie już odbierany.

W ten sposób mogą być odbierane następujące rodzaje transmisji radiowych (w kolejności od najwyższego priorytetu): komunikaty alarmowe (ALARM!), serwisy drogowe (TP), wiadomości (Aktualności) oraz audycje wybranego typu (PTY).

Nacisnąć EXIT, aby przed końcem komunikatu lub audycji wybranego typu wrócić do źródła dźwięku, którego działania zostało przerwane.

Pozostałe możliwości opisane są pod hasłami EON i REG, na stronie 291. Ustawienia funkcji obsługi transmisji priorytetowych dostępne są za pośrednictwem menu, patrz.

Komunikaty alarmowe

Funkcja odbioru komunikatów alarmowych (ALARM) wykorzystywana jest do ostrzegania kierowców o poważnych wypadkach lub katastrofach. Nie ma możliwości wyłączenia tej funkcji ani przerwania odbioru transmitowanego komunikatu alarmowego. W trakcie odbioru komunikatu alarmowego na wyświetlaczu pokazywane jest ALARM!.

Odbiór serwisów drogowych - TP

Funkcja ta umożliwia
automatyczne przełączanie na odbiór serwisów drogowych transmitowanych przez stacje RDS. TP oznacza, że funkcja została włączona. Jeżeli aktualnie odbierana stacja radiowa transmituje również serwisy drogowe, na wyświetlaczu widoczny jest symbol .

Włączanie i wyłączanie funkcji odbioru serwisów drogowych

 1.  Nacisnąć przycisk MENU, a następnie ENTER.
 2.  Wybrać TP i nacisnąć ENTER.

Odbiór serwisów drogowych z określonej stacji/ze wszystkich stacji

Można aktywować funkcję odbioru serwisów drogowych transmitowanych tylko przez aktualnie odbieraną stację lub przez wszystkie stacje.

 1.  Wybrać stację w paśmie FM.
 2.  Nacisnąć przycisk MENU, a następnie ENTER.
 3.  Wybrać Zaawansowane ustaw... i nacisnąć ENTER.
 4.  Wybrać TP i nacisnąć ENTER.
 5.  Wybrać Stacja TP... i nacisnąć ENTER.

> Na ekranie ukaże się Serwis TP aktualnej stacji lub Serwis TP dowolnej stacji.

 1.  Nacisnąć ENTER.

Włączanie i wyłączanie funkcji wyszukiwania serwisów drogowych

Funkcja wyszukiwania serwisów drogowych jest wygodna w przypadku słuchania innego źródła dźwięku podczas długich podróży.

Stacje RDS transmitujące serwisy drogowe są wyszukiwane automatycznie.

 1.  Nacisnąć przycisk MENU, a następnie ENTER.
 2.  Wybrać Zaawansowane ustaw... i nacisnąć ENTER.
 3.  Wybrać TP i nacisnąć ENTER.
 4.  Wybrać Wyszukiwanie TP i nacisnąć ENTER.

Odbiór serwisów informacyjnych - News

Funkcja ta umożliwia automatyczne
przełączanie na odbiór serwisów informacyjnych transmitowanych przez stacje RDS. O włączeniu funkcji informuje komunikat Wiadomości.

Włączanie i wyłączanie funkcji odbioru serwisów informacyjnych

 1.  Nacisnąć przycisk MENU, a następnie ENTER.
 2.  Wybrać Wiadomości i nacisnąć ENTER.

Odbiór serwisów informacyjnych z określonej stacji/ze wszystkich stacji

 Można aktywować funkcję odbioru serwisów informacyjnych transmitowanych tylko przez aktualnie odbieraną stację lub przez wszystkie stacje.

 1.  Wybrać stację w paśmie FM.
 2. Nacisnąć przycisk MENU, a następnie ENTER.
 3. Wybrać Zaawansowane ustaw... i nacisnąć ENTER.
 4.  Wybrać Stacja z serwisem inf... i nacisnąć ENTER.

> Na ekranie ukaże się Serwis inf. z tej stacji lub Serwis - wszystkie stacje .

 1.  Nacisnąć ENTER.

Wybór profilu programu - PTY

Funkcja PTY umożliwia
bezpośredni wybór programów radiowych o określonym profilu, np. Muzyka pop lub Muzyka klasyczna. O włączeniu funkcji informuje komunikat PTY. Funkcja ta umożliwia automatyczne przełączanie na odbiór transmitowanych przez stacje RDS programów radiowych o określonym profilu.

Włączanie i wyłączanie funkcji wyboru profilu programu

 1.  Przyciskiem FM/AM wybrać zakres FM1 lub FM2.
 2.  Nacisnąć przycisk MENU, a następnie ENTER.
 3.  Wybrać PTY i nacisnąć ENTER.
 4.  Wybrać Wybierz PTY... i nacisnąć ENTER.

> Pojawi się lista profili programów: Aktualności, Informacje itp. Aktywowanie funkcji następuje po wybraniu profilu programu. Anulowanie wszystkich profili programów wyłącza funkcję PTY.

 1. Wybrać żądany profil programu lub Anuluj wszystkie PTY...

Funkcja wyszukiwania stacji o określonym profilu programowym

Funkcja ta umożliwia wyszukiwanie stacji o określonym profilu programowym w całym zakresie częstotliwości.

 1.  Włączyć funkcję PTY.
 2.  Nacisnąć przycisk MENU, a następnie ENTER.
 3.  Wybrać PTY i nacisnąć ENTER.
 4.  Wybrać Wyszukaj PTY i nacisnąć ENTER.

Po znalezieniu stacji nadającej wybrany rodzaj audycji, na wyświetlaczu pojawia się Wyszukiwanie: . Naciśnięcie
przycisku nawigacyjnego powoduje wyszukanie kolejnej stacji o określonym profilu programowym.

  Funkcje RDS

  System RDS (Radio Data System) skupia nadające w paśmie FM stacje radiowe w sieć nadawczą. Pracujący w takiej sieci nadajnik wysyła wraz z sygna ...

  Wyświetlanie nazwy profilu programu

  Na wyświetlaczu może być widoczna nazwa profilu programowego aktualnie odbieranej stacji. UWAGA Nie wszystkie stacje radiowe obsługują tę ...

  Zobacz tez:

  Uruchamianie silnika przy pomocy akumulatora pomocniczego
  OSTRZEŻENIA Nie należy używać akumulatorów pomocniczych lub innych źródeł wspomagania o napięciu układu wyższym niż 12 V, gdyż może dojść do uszkodzenia akumulatora, rozrusznika, alternatora albo instalacji ele ...

  Minimalny poziom paliwa (rezerwa)
  Po osiągnięciu minimalnego poziomu paliwa zapala się ta kontrolka w zestawie wskaźników, towarzyszy jej sygnał dźwiękowy oraz komunikat. Gdy zaświeci się ona po raz pierwszy, w zbiorniku pozostaje mniej niż 10 litrów. Nale& ...

  Uwagi ogólne
  Ładowność samochodu zależy od jego masy własnej. Całkowita ładowność samochodu zmniejsza się odpowiednio o łączny ciężar pasażerów oraz ciężar zamontowanego dodatkowego wyposażenia, takiego jak hak ...

  Categorie