Fiat Tipo: Uconnect 3" Radio

Fiat Tipo –> Multimedia –> Uconnect 3" Radio

ELEMENTY STEROWANIA NA PANELU PRZEDNIM

ELEMENTY STEROWANIA NA PANELU PRZEDNIM


TABELA ZBIORCZA ELEMENTÓW STEROWANIA NA PANELU PRZEDNIM

TABELA ZBIORCZA ELEMENTÓW STEROWANIA NA PANELU PRZEDNIM


(*) (dla wersji/rynków, gdzie przewidziano)

TABELA ZBIORCZA ELEMENTÓW STEROWANIA NA PANELU PRZEDNIM


ELEMENTY STEROWANIA NA KIEROWNICY

Na kole kierownicy znajdują się elementy sterowania głównymi funkcjami systemu, umożliwiające wygodniejsze sterowanie nim.

Aktywacja wybranych funkcji zależy, w niektórych przypadkach, od czasu naciśnięcia przycisku (naciśnięcie krótkie lub dłuższe), jak przedstawiono w tabeli na następnej stronie.

ELEMENTY STEROWANIA NA KIEROWNICY


TABELA ZBIORCZA ELEMENTÓW STEROWANIA NA KIEROWNICY

TABELA ZBIORCZA ELEMENTÓW STEROWANIA NA KIEROWNICY


ELEMENTY STEROWANIA ZNAJDUJĄCE SIĘ Z TYŁU KIEROWNICY

ELEMENTY STEROWANIA ZNAJDUJĄCE SIĘ Z TYŁU KIEROWNICY


WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE SYSTEMU

System ten włącza się/wyłącza poprzez naciśnięcie przycisku/pokrętła .


Aby zwiększyć poziom głośności, należy obrócić przyciskiem/pokrętłem w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, natomiast aby zmniejszyć poziom głośności, należy obrócić przyciskiem/pokrętłem w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Pokrętło do elektronicznej regulacji poziomu głośności obraca się stale (360) w obu kierunkach, bez zatrzymywania się.

TRYB RADIO (TUNER)

System wyposażony jest w następujące tunery: AM, FM i DAB (dla wersji/rynków, gdzie przewidziano).

Wybór trybu Radio

Aby uaktywnić tryb Radio, należy nacisnąć na panelu przycisk RADIO.

Wybór zakresu częstotliwości

Poszczególne tryby strojenia można wybrać, naciskając na panelu przycisk RADIO.

Wskazania na wyświetlaczu

Po wybraniu żądanej stacji radiowej na wyświetlaczu pojawią się następujące informacje (tryb INFO aktywny): W części górnej: podświetlana jest zaprogramowana stacja, godzina i inne aktywne ustawienia radia.

W części środkowej: podświetlana jest nazwa słuchanej stacji, częstotliwość oraz informacje tekstowe radia (o ile występują).

Wykaz stacji FM

Aby wyświetlić kompletny wykaz możliwych do dostrojenia stacji FM, należy nacisnąć przycisk/pokrętło BROWSE/ENTER.

Programowanie stacji radiowych AM/FM

Programowanie dostępne jest we wszystkich trybach systemu, a następuje poprzez naciskanie przycisków programowania 1-2-3-4-5-6 na panelu radia. Jeśli dostrojona jest jedna ze stacji radiowych, którą zamierza się zaprogramować, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk właściwy dla żądanej pozycji programowania do momentu wyemitowania potwierdzającego sygnału akustycznego.

Wybór stacji radiowych AM/FM

Aby odnaleźć żądaną stację radiową, należy naciskać przyciski lub
bądź obracać pokrętłem
"BROWSE/ENTER".

Wyszukiwanie poprzedniej/ następnej stacji radiowej Nacisnąć krótko przyciski lub
: po zwolnieniu przycisku
wyświetlana jest poprzednia lub następna stacja radiowa.

Wyszukiwanie szybkie poprzedniej/następnej stacji radiowej

Przytrzymać naciśnięte przyciski
lub , aby uruchomić
wyszukiwanie szybkie: po zwolnieniu przycisku odtwarzana jest pierwsza możliwa do dostrojenia stacja radiowa.

TRYB MULTIMEDIA

Sposoby interakcji w przypadku obsługi funkcji AUX, USB i iPod.

Wybór źródła audio

Aby wybrać żądane źródło audio, spośród dostępnych: AUX lub USB/iPod, należy nacisnąć przycisk MEDIA.

OSTRZEŻENIE Niektóre urządzenia multimedialne odtwarzające muzykę mogą nie być kompatybilne z systemem Uconnect.

Zmiana utworu (na następny/ poprzedni)

Nacisnąć krótko przycisk , aby
odtworzyć następny utwór lub nacisnąć krótko przycisk , aby powrócić do
początku wybranego utworu lub powrócić do początku utworu poprzedniego, jeśli odtwarzanie bieżącego utworu trwa krócej niż 3 sekundy.

Szybkie przewijanie utworów do przodu/do tyłu

Należy nacisnąć i przytrzymać przycisk , aby w szybki sposób przewinąć
wybrany utwór lub przytrzymać naciśnięty przycisk , aby szybko
przewinąć utwór wstecz.

Wybór utworu (Przegl.)

Funkcja ta umożliwia przeglądanie i wybór utworów widniejących na aktywnym urządzeniu. Możliwości wyboru zależą od podłączonego urządzenia. Na przykład na urządzeniu USB/iPod, za pomocą przycisku/ pokrętła BROWSE ENTER, można przeglądać również wykaz wykonawców, gatunków muzycznych i albumów dostępnych na urządzeniu, w zależności od informacji, jakie zarejestrowano w zakresie utworów.

W przypadku każdej listy alfabetycznej przycisk A-B-C na panelu umożliwia przejście do żądanej litery na liście.

UWAGA W przypadku niektórych urządzeń firmy Apple przycisk ten może być nieaktywny.

Aby uruchomić tę funkcję w ramach odtwarzanego źródła, należy nacisnąć przycisk BROWSE ENTER. Aby wybrać żądaną kategorię, należy obrócić przyciskiem/pokrętłem BROWSE ENTER, a następnie nacisnąć ten sam przycisk/pokrętło, aby potwierdzić wybór. Jeśli zamierza się anulować tę funkcję, należy nacisnąć przycisk .


UWAGA Przycisk BROWSE ENTER nie umożliwia wykonania jakiejkolwiek operacji w zakresie urządzenia AUX.

Wyświetlanie informacji o utworze

Aby wybrać informacje wyświetlane podczas odtwarzania (Wykonawca, Album, Gatunek, Nazwa, Folder, Nazwa pliku), należy nacisnąć przycisk INFO.

Aby wyjść z tego ekranu, należy nacisnąć przycisk .


Odtwarzanie losowe utworów

Aby odtwarzać utwory na urządzeniu USB/iPod w porządku losowym, należy nacisnąć przycisk . Aby wyłączyć
tę funkcję, należy nacisnąć go ponownie.

Powtarzanie utworu

Aby ponownie wysłuchać danego utworu, należy nacisnąć przycisk .


Aby wyłączyć tę funkcję, należy nacisnąć go ponownie.

FUNKCJA USB/iPod

Aby uruchomić tryb USB/iPod, należy podłączyć odpowiednie urządzenie (USB lub iPod) do portu USB znajdującego się w samochodzie.

Jeśli podłączenie urządzenia USB/iPod odbywa się, gdy system jest włączony, wówczas następuje odtwarzanie utworów znajdujących się na urządzeniu.

OSTRZEŻENIE Podczas wkładania urządzenia (USB lub iPoda) do portu USB należy zwrócić uwagę, czy nie przeszkadza ono w poruszaniu dźwignią hamulca ręcznego.

FUNKCJA AUX

Aby uruchomić tryb AUX, należy podłączyć odpowiednie urządzenie do gniazda AUX w samochodzie (patrz ilustracja w sekcji "Funkcja USB/iPod").

Po podłączeniu urządzenia do gniazda AUX system zaczyna odtwarzać źródło AUX z takiego urządzenia, o ile jego odtwarzanie już się rozpoczęło.

Poziom głośności należy wyregulować za pomocą przycisku/pokrętła na
panelu lub poprzez element sterowania głośnością w podłączonym urządzeniu.

Jeśli chodzi o funkcję "Wybór źródła audio", patrz opis w rozdziale "Tryb Multimedia".

OSTRZEŻENIA

Funkcje urządzenia podłączonego do gniazda AUX sterowane są bezpośrednio z takiego urządzenia; nie ma więc możliwości zmienienia ścieżki/folderu/listy utworów za pomocą przycisków start/koniec/pauza na panelu systemu czy za pomocą przycisków na kierownicy.

Nie należy pozostawiać przewodu odtwarzacza przenośnego w gnieździe AUX po wyłączeniu go. Pozwoli to na uniknięcie ewentualnych szumów dochodzących z głośników.

OSTRZEŻENIE Podczas podłączania urządzenia do gniazda AUX należy zwrócić uwagę, czy nie przeszkadza ono w poruszaniu dźwignią hamulca ręcznego.

TRYB TELEFON (zależnie od wyposażenia)

Aktywacja trybu Telefon

Aby uaktywnić tryb Telefon, należy nacisnąć na panelu przycisk PHONE.

Za pomocą dostępnych poleceń możliwe jest:

 • wprowadzanie żądanego numeru telefonu;
 • wyświetlanie i nawiązywanie połączeń z kontaktami widniejącymi w spisie telefonów telefonu komórkowego;
 • wyświetlanie i nawiązywanie połączeń z kontaktami z rejestru ostatnich połączeń;
 • przypisywanie maksymalnie 8 telefonów, aby ułatwić i przyspieszyć dostęp do nich i ich podłączanie;
 • przekazywanie rozmów telefonicznych z systemu do telefonu komórkowego i odwrotnie oraz wyłączenie dźwięku mikrofonu systemowego w celu przeprowadzenia rozmów prywatnych.

Dźwięk telefonu komórkowego przekazywany jest za pośrednictwem systemu audio w samochodzie: system automatycznie wyłącza radioodtwarzacz, gdy używana jest funkcja Telefon.

Rejestracja telefonu komórkowego

Aby zarejestrować telefon komórkowy, należy:

 • uaktywnić w telefonie komórkowym funkcję Bluetooth;
 • nacisnąć na panelu przycisk PHONE;
 • jeśli w systemie nie zarejestrowano jeszcze żadnego telefonu komórkowego, wówczas wyświetlany jest odpowiedni ekran;
 • wybrać "Połączyć telefon", aby rozpocząć procedurę rejestracji, a następnie odnaleźć w telefonie komórkowym urządzenie Uconnect (w przypadku wybrania opcji "Nie" wyświetlany jest ekran główny Telefonu);
 • o ile telefon tego wymaga, należy wprowadzić na jego klawiaturze kod PIN wyświetlany na ekranie systemu lub potwierdzić w telefonie komórkowym wyświetlany PIN;
 • w menu "Nastawienia" można zawsze zarejestrować telefon komórkowy poprzez wybranie pozycji "Menu telefonu / Dodać telefon", a następnie postępować zgodnie z opisem w punkcie powyżej;
 • podczas fazy rejestracji na wyświetlaczu pojawia się ekran wskazujący stan zaawansowania operacji.

UWAGA Po wykonaniu aktualizacji oprogramowania należy, w celu zapewnienia prawidłowego działania, usunąć telefon z listy powiązanych z radiem urządzeń, skasować wcześniejsze sparowanie systemu również z wykazu urządzeń Bluetooth na telefonie i wykonać nową rejestrację.

Nawiązywanie połączenia

Wykonanie opisanych poniżej czynności możliwe jest tylko wówczas, jeśli są one obsługiwane przez używany telefon komórkowy.

Nawiązywanie połączenia możliwe jest w jeden z następujących sposobów:

 • poprzez wybranie pozycji "Kontakty" (Spis ......);
 • poprzez wybranie pozycji "Lista najnow. połącz.";
 • poprzez wybranie pozycji "Klawiatura".

Wprowadzanie numeru telefonu za pośrednictwem "klawiatury" na wyświetlaczu

Za pośrednictwem klawiatury graficznej wyświetlanej na ekranie można wprowadzić numer telefonu.

Należy wykonać, co następuje:

 • nacisnąć na panelu przycisk PHONE;
 • wybrać na wyświetlaczu pozycję "Klawiatura" i użyć prawego pokrętła "BROWSE/ENTER" w celu wprowadzenia numeru;
 • wybrać ikonę w celu
  nawiązania połączenia.

Wprowadzanie numeru telefonu za pośrednictwem klawiatury telefonu komórkowego

Numer telefonu można wprowadzić za pośrednictwem klawiatury w telefonie komórkowym, jednocześnie nadal korzystając z systemu (zaleca się nigdy nie odwracać uwagi od jazdy).

Podczas wprowadzania numeru telefonu za pośrednictwem klawiatury w telefonie komórkowym dźwięk audio odtwarzany jest poprzez system audio samochodu.

  Zalecenia, sterowanie i informacje ogólne

  BEZPIECZEŃSTWO NA DRODZE Należy nauczyć się używać różnych funkcji systemu przed rozpoczęciem jazdy. Należy uważnie ...

  Uconnect 5" LIVE - uconnect 5" Nav LIVE

  ...

  Zobacz tez:

  Światła przeciwmgłowe (pokrywa bagażnika)
  Otworzyć pokrywę bagażnika, a następnie zdjąć dużą plastikową osłonę. Odczepić obydwie pokrywy, lewą i prawą. Odkręcić śruby usytuowane w każdym otworze. Odczepić okładzin ...

  Informacje ogólne
  System obsług technicznych BMW pozwala określić zakres potrzebnych czynności serwisowych, patrz strona 174. Poniższe zestawienie informuje o koniecznych pracach obsługi technicznej w określonych terminach przeglądów. Standardowy zakres prac Cz ...

  Uzupełniający system bezpieczeństwa biernego (srs) - poduszki powietrzne
  Samochód wyposażony jest w następujące elementy: przednia poduszka powietrzna dla kierowcy; przednia poduszka powietrzna dla pasażera; przednie boczne poduszki powietrzne chroniące okolice miednicy, klatki piersiowej i ramion (Side bag) kierowcy i p ...

  Categorie