Fiat Tipo: Ustawienia

Na panelu należy nacisnąć przycisk , aby wyświetlić na ekranie menu
główne ustawień.

UWAGA Sposób wyświetlania pozycji menu różni się w zależności od wersji.

Menu składa się z następujących pozycji:

 • Monitor;
 • Jednostka miary;
 • Stery głosowe;
 • Zegar & data;
 • Bezpieczeń./Pomoc;
 • Światła;
 • Drzwi i blok. drzwi;
 • Opóźn. wyłącz. silnik.;
 • Audio;
 • Telefon/Bluetooth;
 • Konfigurac. SiriusXM (zależnie od wyposażenia);
 • Konfigur. Radia;
 • Przywrócić Nastaw.

Bezpieczeń./Pomoc (zależnie od wyposażenia)

Za pośrednictwem tej funkcji można wprowadzić następujące ustawienia:

 • "Tyl. kamera Rear View" (zależnie od wyposażenia): za pośrednictwem tej funkcji można dokonywać następujących regulacji:
 •  "Aktyw. linie prowadz." (zależnie od wyposażenia): umożliwia uaktywnienie wyświetlania na ekranie siatek dynamicznych, które wskazują kierunek ruchu samochodu.
 •  "Kam. Rear View wst." (zależnie od wyposażenia): umożliwia opóźnienie wyłączenia obrazów z kamery po wyłączeniu biegu wstecznego.
 • "Ostrzeż. kolizji czoł." (zależnie od wyposażenia): za pośrednictwem tej funkcji można wybrać tryb interwencji systemu Full Brake Control.

  Dostępnymi opcjami są:

 •  "Off" (wyłączony): system jest wyłączony;
 •  "Tylko sygnały": system interweniuje, przekazując kierowcy tylko sygnały dźwiękowe (zależnie od wyposażenia); "Tylko akt. hamowanie": system interweniuje, włączając hamowanie automatyczne (zależnie od wyposażenia);
 •  "Alarm + akt. hamowanie": system interweniuje, emitując sygnały dźwiękowe dla kierowcy i uruchamiając hamowanie automatyczne.
 • "Czułość kolizji czoł." (zależnie od wyposażenia): za pomocą tej funkcji można wybrać "gotowość" interwencji systemu, w zależności od odległości od przeszkody.

Dostępnymi opcjami są: "Bliski", "Średni", "Odległy".

 • "Park Assist" (zależnie od wyposażenia): za pomocą tej funkcji można wybrać typ sygnałów emitowanych przez system Park Assist.

Dostępnymi opcjami są:

 •  "Tylko dźwięk": system ostrzega kierowcę o obecności przeszkody tylko za pomocą sygnałów akustycznych, za pośrednictwem głośników w samochodzie.
 •  "Dźwięk i monitor": system ostrzega kierowcę o obecności przeszkody za pomocą sygnałów akustycznych (poprzez głośniki samochodu) i sygnałów wizualnych, na wyświetlaczu w zestawie wskaźników.
 • "Głoś. Park Assist prz." (zależnie od wyposażenia): za pomocą tej funkcji można wybrać poziom głośności sygnałów dźwiękowych emitowanych przez przedni system Park Assist.
 • "Głoś. Park Assist tyln." (zależnie od wyposażenia): za pomocą tej funkcji można wybrać poziom głośności sygnałów dźwiękowych emitowanych przez tylny system Park Assist.
 • "Głoś. Park Assist" (zależnie od wyposażenia): za pomocą tej funkcji można wybrać poziom głośności sygnałów dźwiękowych emitowanych przez system Park Assist.
 • "Sygnaliz. Lane Assist" (zależnie od wyposażenia): za pośrednictwem tej funkcji można wybrać "gotowość" systemu LaneAssist do podejmowania interwencji.
 • "Moc czujnika toru" (zależnie od wyposażenia): za pośrednictwem tej funkcji można wybrać siłę, jaka wywierana jest na kierownicy, aby system elektronicznej kierownicy ustawił samochód w prawidłowej pozycji względem pasa ruchu, w przypadku interwencji systemu Lane Assist.
 • "Alarm martwa strefa" (zależnie od wyposażenia): za pomocą tej funkcji można wybrać typ sygnalizacji ("Tylko dźwięk" lub "Dźwięk i monitor") do wskazywania obecności obiektów w martwej strefie lusterka wstecznego zewnętrznego.
 • "Czujnik deszczu" (zależnie od wyposażenia): za pośrednictwem tej funkcji można włączyć/wyłączyć działanie automatyczne wycieraczek w razie deszczu.
 • "Hamulce" (zależnie od wyposażenia): za pośrednictwem tej funkcji można wybrać następujące podmenu:
 •  "Service hamulców" (zależnie od wyposażenia): umożliwia włączenie procedury w celu wykonania czynności serwisowych w zakresie układu hamulcowego;
 •  "Autom. hamul. postoj." (zależnie od wyposażenia): umożliwia aktywację/dezaktywację automatycznego włączania hamulca postojowego.

  Usługi Uconnect LIVE

  Po naciśnięciu przycisku APPS następuje wejście do menu Aplikacje systemu UconnectLIVE. Dostępność poszczególnych usług zale ...

  Nawigacja

  (tylko system UConnect 5" Nav LIVE) Planowanie trasy OSTRZEŻENIE Aby zapewnić bezpieczeństwo i ograniczyć czynniki rozpraszające kierowcę, p ...

  Zobacz tez:

  Konserwacja pasów bezpieczeństwa
  Aby prawidłowo używać pasów bezpieczeństwa, należy przestrzegać skrupulatnie następujących ostrzeżeń: używać zawsze pasów z dobrze rozciągniętą i nieposkręcaną taśmą; upewnić s ...

  Silnik
  UWAGA 176) Zmiany lub naprawy układu zasilania, wykonane niewłaściwie i bez uwzględnienia właściwości technicznych układu, mogą spowodować uszkodzenia w funkcjonowaniu z ryzykiem pożaru. ...

  Ogumienie a własności jezdne
  Opony mają znaczący wpływ na własności jezdne samochodu. Zarówno typ, rozmiar, ciśnienie w ogumieniu, jaki i indeks prędkości opony mają istotne znaczenie dla zachowania się samochodu na drodze. Zmieniając opony, należy na wsz ...

  Categorie