Fiat Tipo: Menu główne

Menu główne składa się z szeregu pozycji, których wybór - realizowany za pomocą przycisków sterujących - umożliwia dostęp do różnego rodzaju opcji wyboru i ustawień przedstawionych poniżej.

NOTATKI

 • Dla niektórych pozycji przewidziane jest podmenu.
 • W przypadku występowania systemu Uconnect5" lub 7" HD niektóre pozycje Menu wyświetlane są i sterowane za pośrednictwem wyświetlacza tego systemu, a nie wyświetlacza w zestawie wskaźników (patrz opis w specjalnym rozdziale dotyczącym multimediów lub w uzupełnieniu dostępnym online).

POZYCJE MENU

Menu składa się z następujących pozycji:

 • TRIP
 • GSI
 • INFO POJAZDU
 • DRIVER ASSIST
 • AUDIO (funkcja dostępna w przypadku niektórych wersji i rynków)
 • TELEFON (funkcja dostępna w przypadku niektórych wersji i rynków)
 • NAWIGACJA (funkcja dostępna w przypadku niektórych wersji i rynków)
 • KOMUNIKATY
 • KONFIG. POJAZDU

Trip

Ta pozycja Menu pozwala na wyświetlanie informacji dotyczących komputera samochodu ("Trip computer") (w celu uzyskania dodatkowych informacji, patrz opis w sekcji "Komputer (Trip computer)" w niniejszym rozdziale).

Na wyświetlaczu pojawiają się następujące informacje: Informacje chwilowe: odległość (w km lub w milach), chwilowe zużycie paliwa (w mpg, w l/100km lub w km/l); Trasa A: odległość A (w km lub w milach), czas trasy A (w godzinach, minutach i sekundach), średnie zużycie paliwa A (w mpg, w l/100km lub w km/l), średnia prędkość A (w km/h lub w mph); Trasa B: odległość A (w km lub w milach), średnie zużycie paliwa B (w mpg, w l/100km lub w km/l), czas trasy B (w godzinach, minutach i sekundach), średnia prędkość B (w km/h lub w mph).

Tachometr: wyświetlanie wartości w km lub w milach. Po naciśnięciu przycisku OK, gdy aktywny jest na wyświetlaczu ekran prędkościomierza, można zmienić jednostkę miary (km/h lub mph). Po wyjściu z tego ekranu jednostka miary jest przywracana do wartości ustawionej.

GSI

Ta pozycja Menu pozwala na wyświetlanie wskazania zmiany biegu przekazywanego przez system GSI (Gear Shift Indicator).

Info pojazdu

Ta pozycja Menu pozwala na wyświetlanie informacji dotyczących "stanu" samochodu.

Aby wybrać wymienione poniżej pozycje, należy nacisnąć przycisk lub
.


Ciśnienie opon: wyświetlanie informacji dotyczących systemu iTPMS (zależnie od wyposażenia) (w celu uzyskania dodatkowych informacji, patrz opis w sekcji "Systemy wspomagające jazdę" w rozdziale "Bezpieczeństwo").

Temperatura oleju silnikowego: wyświetlanie temperatury oleju silnikowego.

Wymiana oleju silnikowego: wskazanie konieczności wymiany oleju silnikowego.

Napięcie akumulatora: wyświetlanie wartości napięcia (stanu naładowania) akumulatora.

Service (Przeglądy okresowe): Wyświetlanie liczby km (lub mil) oraz dni brakujących do przeglądu okresowego.

OSTRZEŻENIE "Wykaz czynności przeglądów okresowych" przewiduje przegląd samochodu we wstępnie określonych odstępach czasu (patrz rozdział "Obsługa i konserwacja").

Wskazanie to pojawia się automatycznie, gdy wyłącznik zapłonu jest w położeniu MAR, w momencie, w którym do przeglądu brakuje 2000 km lub, gdzie przewidziano, 30 dni i pojawia się ponownie po każdym ustawieniu wyłącznika zapłonu w położeniu MAR lub, w przypadku niektórych wersji, co 200 km. Poniżej takiej wartości progowej wskazania powtarzane są częściej. Wskazania wyświetlane są w km lub milach, w zależności od ustawionej jednostki miary.

W miarę zbliżania się terminu obsługi okresowej ("przeglądu"), po ustawieniu wyłącznika zapłonu w położenie MAR na wyświetlaczu pojawiać się będzie napis "Service", za którym widnieć będą wartości kilometrów/mil oraz dni pozostałych do wykonania planowanej obsługi samochodu. Należy zwrócić się do ASO marki Fiat, która wykona - oprócz operacji obsługowych przewidzianych w "Wykazie czynności przeglądów okresowych" - wyzerowanie tego typu wskazań (reset).

Driver Assist (Asystent kierowcy)

Ta pozycja Menu umożliwia wyświetlanie oraz zmienianie na wyświetlaczu w zestawie wskaźników ustawień dotyczących urządzenia Adaptive Cruise Control (ACC).

Audio (funkcja dostępna w przypadku niektórych wersji i rynków)

Ta pozycja Menu umożliwia powtarzanie na wyświetlaczu w zestawie wskaźników pewnych informacji widniejących na wyświetlaczu systemu Uconnect (aby uzyskać dodatkowe informacje, należy zapoznać się z opisem w specjalnym rozdziale).

Telefon (funkcja dostępna w przypadku niektórych wersji i rynków)

Ta pozycja Menu umożliwia powtarzanie na wyświetlaczu w zestawie wskaźników pewnych informacji widniejących na wyświetlaczu systemu Uconnect (aby uzyskać dodatkowe informacje, należy zapoznać się z opisem w specjalnym rozdziale).

Wyświetlane informacje dotyczą stanu podłączenia telefonu komórkowego: telefon podłączony lub odłączony, połączenia telefoniczne aktywne/ przychodzące/oczekujące oraz zarządzanie podwójnymi połączeniami (pierwsze przychodzące, drugie oczekujące itd.).

Również w ramach menu telefonu można wybrać 3 podmenu: "czytnik wiadomości SMS", "wykaz ostatnich połączeń" i "wykaz ulubionych numerów" (dostępny w przypadku systemu Uconnect7'' HD), które można wybrać strzałkami lub
. Za
pomocą tych menu można wybierać i zarządzać ostatnimi 10 połączeniami lub ostatnimi 10 smsami, posługując się przyciskami kierunkowymi na kierownicy.

Nawigacja (funkcja dostępna w przypadku niektórych wersji i rynków)

Ta pozycja Menu umożliwia wyświetlanie na wyświetlaczu w zestawie wskaźników pewnych informacji widniejących na wyświetlaczu systemu Uconnect5" lub 7" HD (aby uzyskać dodatkowe informacje, należy zapoznać się z opisem w specjalnym rozdziale).

Komunikaty

Ta pozycja Menu pozwala na wyświetlanie komunikatów informacyjnych/komunikatów o awarii zapisanych w pamięci systemu.

Konfig. pojazdu

Ta pozycja Menu umożliwia wprowadzenie zmian w ustawieniach następujących pozycji:

 • Display;
 • Jednostka pomiaru;
 • Zegar & data;
 • Bezpieczeństwo;
 • Bezpieczeń./Pomoc;
 • Światła;
 • Drzwi i blok. drzwi.

Display

W przypadku wybrania pozycji "Display" można wejść do następujących ustawień:

 • Nastaw. Display (Zmiana ustawień wyświetlacza w zestawie wskaźników): ta pozycja umożliwia zmianę wyświetlania informacji na wyświetlaczu, wśród nich między innymi Kompasu (zależnie od wyposażenia), Temperatury zewnętrznej, Daty (dzień/miesiąc), Godziny (godzina/minuty), Informacji audio (zależnie od wyposażenia).

  W przypadku wybrania pozycji "Przywrócenie ustawień domyślnych" można dokonać zresetowania i przywrócenia ustawień domyślnych;

 • Język: umożliwia wybranie języka, w jakim wyświetlane są informacje/ ostrzeżenia;
 • Patrz telefon: umożliwia włączenie/wyłączenie powtarzania w zestawie wskaźników wyskakujących okienek z połączeniami nawiązanymi, odebranymi, podwójnymi, telekonferencjami i otrzymanymi wiadomościami SMS (funkcja dostępna w przypadku niektórych wersji i rynków);
 • Patrz nawigacja: umożliwia wyświetlanie na ekranie w zestawie wskaźników informacji dotyczących trybu Nawigacja (funkcja dostępna w przypadku niektórych wersji i rynków);
 • Resetowanie automatyczne Trip B: umożliwia ustawienie opcji resetowania Trip B;
 • Podświetlenie wyświetlacza: ta funkcja umożliwia regulację w 8 poziomach podświetlenia wyświetlacza oraz wszystkich innych komponentów podświetlanych.

  Podświetleniem wyświetlacza można sterować we wszystkich warunkach otoczenia, natomiast wszystkimi innymi komponentami (na przykład elementami sterowania klimatyzacją, radiem, przełącznikami i przyciskami na desce rozdzielczej itp.), można sterować wyłącznie w nocy i/lub przy włączonych światłach mijania. Aby ustawić żądany poziom podświetlenia, należy nacisnąć krótko przycisk OK, na wyświetlaczu pojawi się ustawiony wcześniej "poziom" czułości; następnie nacisnąć przycisk lub w
  celu wykonania
  regulacji. Aby powrócić do poprzedniego ekranu, należy nacisnąć krótko przycisk .


Jednostka pomiaru

W przypadku wybrania pozycji "Jednostka pomiaru" można wybrać jednostkę miary do stosowania w celu wyświetlania różnych wartości.

Dostępne są następujące opcje:

 • Imperialny
 • Metryczny
 • Na zamów.

Zegar & Data

W przypadku wybrania pozycji "Zegar & data" można dokonać ustawień zegara.

Dostępne są następujące opcje:

 • Regulacja godz.: ustawianie godzin/minut;
 • Format godzin: ustawianie formatu godziny: "12h" (12 godzin) lub "24h" (24 godziny);
 • Regulacja daty: ustawianie dnia/miesiąca/roku.

Bezpieczeństwo

W przypadku wybrania pozycji "Bezpieczeństwo" można wprowadzić następujące ustawienia:

 • AIR BAG pasażera: włączenie/ wyłączenie poduszki powietrznej po stronie pasażera - "Off" (aby wyłączyć) lub "On" (aby włączyć). Ochrona pasażera nieaktywna: dioda na desce rozdzielczej świeci światłem stałym.
 • Sygnał prędkości: ustawianie limitu prędkości samochodu (km/h lub mph), po przekroczeniu której kierowca jest ostrzegany za pomocą sygnału dźwiękowego i wizualnego;
 • Sygnał pasów bez.: funkcja ta jest wyświetlana dopiero po dezaktywacji systemu SBR w ASO marki Fiat (patrz opis w sekcji "System SBR" w rozdziale "Bezpieczeństwo").

Bezpieczeń./Pomoc;

W przypadku wybrania pozycji "Bezpieczeń./Pomoc" można wprowadzić następujące ustawienia:

 • Czujnik deszczu: włączanie/ wyłączanie działania automatycznego wycieraczek szyb w razie deszczu;
 • Natęż. ostr. akust.: wybór poziomu głośności sygnałów akustycznych (brzęczyka), które towarzyszą wskazaniom o awarii/ostrzeżeniom;
 • Brake Control: wybór sposobu interweniowania systemu Full Brake Control;
 • Brake Control Sensitivity: wybór "gotowości" systemu Full Brake Control do podejmowania interwencji, w zależności od odległości od przeszkody;
 • Park Assist: wybór typu sygnałów przekazywanych przez system Park Assist;
 • Głoś. Park Assist: wybór poziomu głośności sygnałów dźwiękowych przekazywanych przez system Park Assist.

Światła

W przypadku wybrania pozycji "Światła" można wprowadzić następujące ustawienia:

 • Oświetlenie wewn.: wybór intensywności oświetlenia wewnętrznego;
 • Światła dzienne: włączanie/ wyłączanie świateł do jazdy dziennej;
 • Światła cornering: włączanie/ wyłączanie świateł doświetlających zakręty (zależnie od wyposażenia);
 • Czujnik reflektorów: regulacja czułości włączania reflektorów;
 • Follow me home: ustawienie opóźnienia wyłączenia reflektorów po wyłączeniu silnika.

Drzwi i blokada drzwi

W przypadku wybrania pozycji "Drzwi i blok. drzwi" można wprowadzić następujące ustawienia:

 • Autoclose: włączanie/wyłączanie automatycznego zamykania drzwi, gdy samochód jest w ruchu;
 • Świa. przy zamyk.: włączenie mignięcia kierunkowskazów przy zamykaniu drzwi;
 • Odbl. drzwi wyjś.: automatyczne odblokowywanie zamków drzwi przy wysiadaniu z samochodu.

  Przyciski sterujące

  Umieszczone są z lewej strony kierownicy . Umożliwiają wybór i obsługę pozycji z Menu głównego wyświetlacza (patrz opis w sek ...

  Komputer (trip computer)

  "Trip computer" umożliwia wyświetlanie - gdy wyłącznik zapłonu znajduje się w położeniu MAR - wartości dotyczących stanu funkcj ...

  Zobacz tez:

  Silnik, skrzynia biegów i układ chłodzenia
  W pewnych warunkach jazdy, np. w trudnym terenie górzystym lub przy wysokich temperaturach otoczenia, istnieje ryzyko przegrzania silnika i układu napędowego - w szczególności podczas jazdy z ciężkim ładunkiem. Dodatkowe informacje na temat przegrzani ...

  Odblokowanie drzwi
  Kiedy kluczyk z pilotem zdalnego sterowania znajdzie się w zasięgu anten odbiorczych samochodu:  Drzwi można otworzyć, pociągając za klamkę.  Drzwi bagażnika można otworzyć i podnieść po naciśnięciu przycisku ...

  Klimatyzacja ręczna (Ekran dotykowy)
  System ręcznej klimatyzacji działa przy pracującym silniku. Nacisnąć przycisk w menu "Klimatyzacja", aby wyświetlić stronę elementów sterowania systemu. Regulacja temperatury Nacisnąć jeden z tych przycisków, aby ...

  Categorie